» Neurologija I Neurohirurgija
Neurologija I Neurohirurgija

Neurologija I Neurohirurgija

Odeljenja neurologije i neurohirurgije u ACIBADEM Healthcare Group u rešavanju najkomplikovanijih bolesti koriste multidisciplinarni pristup. Programi neurologije i neurohirurgije za decu i odrasle veoma blisko sarađuju sa ostalim pedijatrijskim, radiološkim i onkološkim disciplinama i obezbeđuju sveobuhvatnu negu našim pacijentima.

Neurohirurzi i neurolozi iz Acıbadema poseduju veliko iskustvo u proceni najkomplikovanijih neuroloških poremećaja i lečenju najmodernijim terapijama današnjice. Neurohirurzi bolnice Acıbadem koriste najnovije i najmodernije tehnologije dostupne u oblasti neurohirurgije.

Bolesti i stanja

U ACIBADEM bolnicama izvode se sve vrste neurohirurških operacija.

Odrasli

 • Bolesti mozga
  • Tumori mozga (benigni i maligni)
  • Tumori baze lobanje
  • Vaskularne bolesti (krvarenja u mozgu, cerebralne aneurizme, arteriovenske malformacije, kavernozne malformacije, moždani udari)
  • Hidrocefalus (prekomerna akumulacija tečnosti u glavi)
  • Traume
  • Kongenitalne malformacije
  • Infekcije
  • Funkcionalna neurohirurgija (hirurgija bola i poremećaja pokreta)
  • Radiohirurgija i gama-nož
 • Bolesti kičme
  • Operacije diskus hernije
   • Cervikalne
   • Torakalne
   • Lumbalne
  • Degenerativne bolesti kičme
  • Složene operacije kičme, sa instrumentacijom
  • Tumori kičmene moždine i kosti
  • Vaskularne malformacije (arteriovenske malformacije u kičmi)
  • Traume
  • Infekcije
 • Periferni nervni sistem
  • Sindromi uklještenog nerva
  • Povrede nerva
 • Pedijatrijski
  • Kongenitalne cerebralne anomalije
  • Hidrocefalus (prekomerna akumulacija tečnosti u glavi)
  • Kraniosinostoze (prevremeno zatvaranje kostiju lobanje)
  • Arahnoidalne ciste (ciste mozga)
  • Anomalije kraniovertebralnog prelaza
  • Spinalni disrafizam (priklještena moždina, razdvojena moždina)

Hirurgija tumora baze lobanje

Lezije baze lobanje čine grupu tumorskih i vaskularnih lezija u veoma zamršenoj i osetljivoj anatomskoj regiji u dnu mozga. Lekari obično imaju velike probleme u lečenju ovih lezija jer ne samo da je potrebno rešiti probleme vezane za tumor već i zaštititi i očuvati normalnu anatomiju i funkcije. Zato je za izvođenje operacije potrebno posedovati stručnost, napredne hirurške veštine i vrhunsku tehnologiju. U svim bolnicama koje su deo ACIBADEM Healthcare Group, redovno se izvode operacije za sve vrste patologija baze lobanje, uključujući tumore poput meningeoma, hordoma, švanoma i vaskularnih anomalija baze lobanje. Zahvaljujući inovativnim tehnologijama dostupnim u bolnicama ACIBADEM Group poput 3T intraoperativne MRI i gama-nož radiohirurgije, svi navedeni tretmani su bezbedniji nego ikada pre. Naše odeljenje neurohirurgije jedno je od vodećih centara na svetu, ima svoje članove u međunarodnim organizacijam i učestvuje u organizaciji međunarodnih skupova.

Odeljenje neurohirurgije za odrasle i decu u ACIBADEM Healthcare Group, izvodi sve vrste operacija epilepsije. Iako je primaran način lečenja medicinski, pacijenti u nekih 20-30% slučajeva ne reaguju na takvu vrstu lečenja. Jedina alternativa kod takvih pacijenata je operacija. Sve tri metode operacije epilepsije (resektivna i diskonektivna hirurgija, stimulacija vagusnog živca) uspešno se izvode u bolnicama ACIBADEM Healthcare Group.

Kako se epilepsija dijagnostikuje?

1) Epilepsija je u potpunosti klinička dijagnoza. Tačna dijagnoza može se dobiti nakon uvida u medicinsku istoriju pacijenta ili postupkom opservacije.

2) EEG (elektroencefalografija), magnetna rezonanca mozga, PET skener, SPECT, i neuropsihološka evaluacija metode su koje mogu pomoći u dijagnostikovanju epilepsije.

Kako se epilepsija leči?

1) Lečenje lekovima

Odmah nakon postavljene dijagnoze epilepsije, pacijent započinje terapiju lekovima. Odluka o vrsti leka koji će se koristiti zavisi od vrste napada, kategorije epilepsije, EEG i MRI nalaza. Najčešća neželjena dejstva koja su opažena odnose se na ljuštenje kože, poremećaje funkcije jetre i pritiska na kičmenu moždinu. Porodica pacijenta dobija potrebne informacije i upozorenja na sva neželjena dejstva. Određeni lekovi zahtevaju povremenu proveru funkcija jetre i krvne slike. Pacijenti dobijaju različite lekove a lekovi se uzimaju najmanje dve godine. Na kraju tog perioda, prestaje se s uzimanjem leka i to pod kontrolom lekara.

2) Hirurško lečenje

Hirurško lečenje može biti podesno za pacijente koji ne reaguju na terapije lekovima (perzistentna epilepsija). U većini slučajeva kod ovakvih pacijenata MRI je abnormalan. Metode koje se koriste kod ovakvih pacijenata uključuju resekciju žarišta (ekscizija žarišne zone), korpus kalosum (razdvajanje cerebralnih hemisfera), hemisferektomija (razdvajanje jedne hemisfere mozga od druge, kada je samo jedna strana mozga oštećena), i stimulaciju vagusnog živca.

U bolnicama ACIBADEM izvode se sve vrste neurohirurških operacija.

Centar za dečju epilepsiju

U ovom centru, pacijenti se podvrgavaju medicinskim i hirurškim terapijama epilepsije. U okviru centra, sva pedijatrijska odeljenja za epileptologiju, neurologiju, hirurgiju mozga, pedagogiju, neuroradiologiju, govornu terapiju i fizioterapiju veoma blisko sarađuju.

Sveobuhvatna terapija spastičnosti

Svakog meseca održavaju se savetovanja o spastičnosti tokom kojih multidisciplinarni timovi pedijatrijskih i funkcionalnih neurohirurga, pedijatrijskih neurologa, ortopeda, logopeda i specijalista za rehabilitaciju vrše procenu i određuju planove terapija za spastičnu decu iz cele zemlje. Postupci poput ugradnje pumpice za doziranje baklofena, palidotomije, talamotomije, implantata za duboku moždanu stimulaciju i selektivna dorzalna rizotomija, izvode se uz rezultate koji mnogo obećavaju.

Rezultat svakog savetovanja ogleda se u visokoj stopi uspešnosti terapija za koje su zaslužni veoma iskusni lekari i izuzetna medicinska infrastruktura. Procentualno, stopa uspešnosti lečenja je iznad međunarodnog medicinskog proseka.

Cerebralna paraliza

Cerebralna paraliza je poremećaj sposobnosti kretanja i držanja tela nastao usled povreda mozga nastalih pre, tokom ili nakon porođaja.

Tipovi cerebralne paralize

Cerebralna paraliza se klasifikuje i deli na kategorije prema poziciji oštećenja mozga.

1- Spastična

Spasticitet je uvećanje tonusa mišića na rukama i nogama. Pokretljivost je ograničena. Podela na vrste deli se prema poziciji spastičnosti u telu.

 • Dipareza : Spastičnost prisutna samo u nogama.
 • Hemipareza: Spastičnost prisutna samo na jednoj strani tela.
 • Tetrapareza: Spastičnost prisutna u rukama i nogama.

2 – Diskinetična

 • Atetoidna: Nekontrolisani i spori pokreti u gornjem segmentu ruku i nogu kod dece
 • Distonična: Deca sa spazmima koji su slični uvijanju ili uvrtanju. Spazmi se povećavaju pri voljnim pokretima. Primetnija je u gornjim delovima ruku i nogu.
 • Ataksija: Nedostatak koordinacije pokreta. Dete ima poteškoće u održavanju ravnoteže dok hoda.
 • Hipotonija: U telu nema spazama. Prisutan je potpuno slab tonus mišića.

Alternativna lečenja cerebralne paralize

Fizioterapija

 • Treba da omogući prevenciju strukturalnih poremećaja koji mogu nastati usled grčeva
 • Treba da smanji grčeve upotrebom različitih tehnika
 • Treba da poveća funkcionalni kapacitet deteta i omogući nezavisniji svakodnevni život deteta
 • Treba da posluži u odabiru potrebne opreme i obuči dete da je pravilno koristi

Medicinske terapije

 • Za regulisanje ishrane
 • Za sprečavanje grčeva
 • Za preduzimanje opštih mera zdravstvene zaštite
 • Za smanjenje spasticiteta
 • Neurohirurške intervencije

Hirurška intervencija za smanjenje spasticiteta izvodi se ukoliko rehabilitacija ne donese rezultate, spazmi otežavaju svakodnevnu negu deteta i dete trpi bolove.

Alternative:

 • Selektivna dorzalna rizotomija
 • Neurotomija
 • Duboka moždana stimulacija
 • Ugradnja pumpice za doziranje baklofena
 • Palidotomija

Ortopedske intervencije

Skraćivanje mišića koji sprečavaju rast deteta ili neke druge strukturne nepravilnosti u zglobovima zahtevaju ortopedsku intervenciju.

Specijalno obrazovanje

Specijalno obrazovanje o cerebralnoj paralizi započinje intervencijama na detetu srazmerno fizičkoj insuficijenciji i, ukoliko je potrebno, obukom deteta o načinu korišćenja neophodne pomoćne opreme. Čim dete počne samostalnije da koristi neophodnu opremu, dalja obuka planira se u skladu s individualnim intelektualnim sposobnostima.

Govorna terapija

Procena pacijenta vrši se na osnovu stepena razvijenosti govornih sposobnosti, utvrđivanjem nivoa i načina uspostavljene komunikacije. Identifikovani su ciljevi potrebni za komunikaciju u svakodnevnom životu a terapija je obezbeđena. Obuka o ishrani, podrška i edukacija porodice takođe su obezbeđeni, a zasnovani su na proceni detetova sposobnosti žvakanja i gutanja hrane. Odabir i upotreba alternativnih sistema komunikacije i ostali terapijski alati za omogućavanje ili unapređivanje komunikacije, porodici služe kao vrsta vodiča.

Ostali problemi primećeni kod dece sa cerebralnom paralizom

 • Pitanja inteligencije
 • Napadi
 • Problemi u ishrani (slabija sposobnost žvakanja i gutanja)
 • Problemi u govoru
 • Problemi sa zubima
 • Poremećaji vida
 • Poremećaji sluha
 • Problemi s disanjem
 • Urinarni problemi (kontrola nužde)

Terapiju sprovodi multidisciplinarni tim. Svi članovi tima prisutni su u centru tokom terapije kojoj je dete s cerebralnom paralizom podvrgnuto. Periodična savetovanja su obavezna i svi članovi tima prisustvuju zajedničkoj evaluaciji pacijenta. Cilj ovakvih savetovanja je istovremena evaluacija u kojoj učestvuju svi članovi tima i kreiranje plana terapije.

Članovi saveta

Terapiju za cerebralnu paralizu u bolnicama ACIBADEM sprovode multidisciplinarni saveti. Savete čine specijalisti dečje hirurgije i neurohirugije, ortopedi, specijalisti dečje neurologije, radiolozi, logopedi, laboranti zaduženi za analizu pokreta i hodanja. Savetovanje je besplatno. Pacijenti se obavezno pregledaju pre savetovanja.

Analiza hoda

Analiza hoda je numeričko merenje, identifikacija i evaluacija pokreta. Fizički pregled često nije dovoljan da se precizno utvrdi koji zglob ili mišić izaziva probleme pri hodanju. U pokušaju da otkloni problem tokom hoda, mozak koristi mehanizme kompenzacije i na taj način otežava utvrđivanje glavne zone ili mišića koji utiču na poremećaj. Zbog svega navedenog, neophodna je tehnologija za analizu numeričke interpretacije, snimanje, ponovnu evaluaciju problema i objektivnog merenja efikasnosti terapije. Analiza hoda sa velikim stepenom tačnosti jasno definiše poremećaje u kretanju.

Analiza nije bolna i zamorna te je pacijenti lako prihvataju.

Analiza hoda sastoji se od tri različita tipa analiza:

 • Analiza donjeg dela tela (samo za karlicu i noge)
 • Analiza gornjeg dela tela (samo za ramena i ruke)
 • Analiza celog tela (za glavu, trup, noge i ruke)

Koje su prednosti analize hoda?

 • Jasna identifikacija bolesti
 • Određivanje mehanizama kompenzacije (podrške)
 • Pomoć u rehabilitaciji
 • Određivanje hirurške intervencije
 • Praćenje stepena efikasnosti lečenja

U kojim oblastima se može primeniti analiza hoda?

 • Cerebralna paraliza (kongenitalni spazmi mišića)
 • Spina bifida (kongenitalni poremećaji kičme i kičmene moždine)
 • Povrede kičmene moždine
 • Hemiplegija (delimična paraliza)
 • Amputacija noge (amputacije ili nedostatak noge)
 • Mišićna distrofija (bolesti mišića)
 • Parkinsonizam
 • Upalne i/ili degenerativne bolesti zglobova
 • Posledice trauma glave
 • Multipla skleroza (MS)
 • Artroplastika (proteze za zglobove)
 • Sportske povrede

Šta je potrebno uraditi za analizu hoda?

 • Posete centru se zakazuju. Pre analize potrebno je izvršiti zakazivanje.
 • Informacije možete potražiti od bolničke službe za informacije ili pozivnog centra.
 • Radi komfornije evaluacije, ponesite helanke ili šorc sa sobom.
 • Analiza hoda obično traje nekih sat vremena. Rezultati evaluacije se izdaju na CD-u.

Povezane vesti i članci

Ključni pristup hirurgiji mozga kod dece
Ključni pristup hirurgiji mozga kod dece

Hirurgija mozga kod dece se odnosi na pacijente uzrasta od 0 – 18 godina. Ovi pacijenti su razvrstani u pet velikih grupa: kongenitalne anomalije, što znači deca koja su rođena sa anomalijama mozga ili kičmene moždine; tumori mozga ili kičmene moždine; hirurgija spastičnih poremećaja; hirurgija epilepsije i trauma. Sve ove kategorije zahtevaju kompleksan medicinski pristup, […] Saznajte više
Rana dijagnoza i lečenje su od izuzetne važnosti CEREBRALNA PARALIZA
Rana dijagnoza i lečenje su od izuzetne važnosti CEREBRALNA PARALIZA

Trudnice podjednako brinu o svojim bebama kao i majke koje su se porodile. Međutim, pod određenim okolnostima dese se nepovratne posledice koje su van njihove kontrole. Jedna od tih je cerebralna paraliza, poznatija i kao paraliza mozga. Infekcije u tkivu mozga bebe uzrokovane infekcijama koje nosi majka, kao i embolije i krvarenja koja nastanu dok […] Saznajte više
POSTUPAK LEČENJA PARKINSONOVE BOLESTI UZ UGRADNJU PACEMAKERA ZA MOZAK
POSTUPAK LEČENJA PARKINSONOVE BOLESTI UZ UGRADNJU PACEMAKERA ZA MOZAK

Parkinsonova bolest negativno utiče na kvalitet života pacijenta uzrokujući probleme kao što je sporo kretanje, smanjenje facijalne gestikulacije, nemogućnost kontrolisanja mišića lica, izraz lica nalik maski, nemogućnost stajanja, sitan rukopis, nemogućnost držanja olovke, tih i otežan i govor u vidu mrmljanja, koji predstavljaju neke od simptoma koji muče pacijente obolele od Parkinsonove bolesti. Tremor, kao […] Saznajte više

TRETMANI

TEHNOLOGIJA

ACIBADEM

×
Search